Tellen, hoe doe je dat?

← Terug naar overzicht

Wat wordt er van je verwacht als teller. Bijgaand een artikel dat je een goed beeld geeft (uit NBB online magazine Clear nr 46). Je kunt je hierop abonneren (via de NBB site).

De onderstaande uiteenzetting is samengesteld n.a.v. een aantal ontvangen vragen en opmerkingen over waar je als teller bij een partij nou wel en niet verantwoordelijk voor bent. Met de aanvang van de aanstaande competitie is het misschien zinvol hier eens wat aandacht aan te besteden.

Bij het tellen van een partij is in eerste instantie de onderstaande uitspraak nr. 2 van de spelregelcommissie van belang. Deze uitspraak dateert reeds uit 1986 maar geniet mogelijk geen algemene bekendheid.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN EEN TELLER (1986-2)
Wat zijn de rechten en plichten van een bij een partij aangestelde respectievelijk aangewezen of gevraagde “teller”.

UITSPRAAK:
De rechten en plichten van de betreffende teller zijn die welke conform reglementen en spelregels aan een scheidsrechter toekomen respectievelijk worden opgelegd.

Deze uitspraak houdt in dat de teller bv beslist over zaken als in/uit, volgorde van serveren in dubbels, het wel of niet mogen nemen van drinkpauzes, de duur van vastgestelde pauzes en bv ook vormen van ongepast gedrag.

Hoe geeft de teller concreet invulling aan deze facetten van het tellerschap?

In/uit:
Hier zijn een aantal mogelijkheden die door de spelregels worden gedekt:
1. de teller kan zelf alle beslissingen nemen;
2. de teller kan anderen, bijv teamgenoten of publiek vragen als lijnrechter op te treden;
3. de teller kan het aan de spelers overlaten;

In de meeste gevallen zal de teller zelf deze beslissingen nemen waarbij men dan wel moet bedenken niet tegen de spelers in te gaan wanneer beide partijen het over een bepaalde situatie eens zijn. In gevallen van erg veel onenigheid kan altijd optie 2 worden gebruikt, derden vragen als lijnrechter op te treden.

De teller kan er ook voor kiezen deze beslissingen aan de spelers over te laten waarbij elke partij dan uitsluitend verantwoordelijk is voor de lijnen van de eigen speelhelft. Het is van belang dit vooraf af te spreken en daarbij tevens duidelijk aan te geven dat men als teller de mogelijkheid heeft tot een overrule bij duidelijk verkeerde beslissingen. Eventueel kan bij frequente onenigheid optie 3 worden verlaten en optie 2 worden gebruikt.

Volgorde van serveren in dubbels:
Op dit punt zijn maar twee dingen van belang:
1. wie serveert
2. wie is de volgende serveerder

Als de teller 1 en 2 weet, zal het altijd mogelijk zijn alle spelers in het goede vak te houden en ook de juiste volgorde van serveren te handhaven. De serveerder serveert bij 0 en even altijd van rechts en bij oneven altijd van links. Op de volgende serveerder is het omgekeerde van toepassing. Hij/zij staat links bij 0 of even en staat rechts bij oneven. Dit principe gaat op bij elke willekeurige stand  in de partij. Met dit ezelsbruggetje is het vrij eenvoudig alles onder controle te houden. Mocht het echter een keer fout gaan dan is dat niet van belang. Alle punten blijven gewoon tellen en spelers moeten weer “goed” gaan staan zodra de vergissing wordt ontdekt.

Tussentijdse drinkpauzes:
Bij het huidige scoresysteem zijn er eigenlijk voldoende reguliere pauzes tijdens een partij en zouden tussentijdse onderbrekingen moeten kunnen worden vermeden. De teller heeft echter niet met goed getrainde en ervaren professionals te maken, maar met spelers die mogelijk wel behoefte hebben aan een slokje extra af en toe. Hiervoor gelden een paar aandachtspuntjes:
1. de serveerder bepaalt in algemene zin het tempo van het spel, het initiatief tot een tussentijdse pauze zal dan ook bij de serveerder van de volgende rally moeten liggen;
2. een gewenste pauze mag niet het ritme van een tegenstander onderbreken, denk daarbij bv aan het punt voor punt terugkomen van een grotere achterstand;
3. ongebruikelijke omstandigheden in de sporthal zoals temperatuur en vochtigheid zullen zeker van invloed zijn op het willen nemen van extra pauze en dit kan best wel worden toegestaan waarbij echter 2 niet uit het oog mag worden verloren;
4. een pauze die door beide partijen worden gevraagd bijv. na een extra zware of lange rally kan zeker worden toegestaan;
5. het is niet de bedoeling dat er bij een drinkpauze uitgebreid wordt uitgerust, het spel mag in principe niet worden vertraagd door de drinkpauze, er moet daarbij wel worden gelet op het algemene tempo tijdens een partij, zeker als beide partijen een drinkpauze wensen is het niet nodig spelers zonder reden op te jagen.
Er is een reguliere pauze van maximaal twee minuten tussen twee games en een reguliere pauze van maximaal één minuut tijdens de game bij 11 punten. De teller bewaakt de duur van die pauzes. De pauzes zijn niet verplicht.

Ongepast gedrag:
Ook het optreden tegen ongepast gedrag valt binnen de verantwoordelijkheid van de teller.
In algemene zin kan worden gesteld dat het niet nodig is op dit punt direct naar uiterste middelen te grijpen.

1. taalgbruik:
Bij ongepast taalgebruik kan de teller de betrokkene er zeker op wijzen dat bepaalde grenzen worden overschreden. Vroeg reageren zal in de meeste gevallen leiden tot een verbetering van de situatie voor het verdere verloop van de partij. De teller kan een dergelijke reactie een paar maal herhalen voor hij een fout geeft;

2. Afreageren op materiaal.
Dit ligt iets anders. Het weggooien van het racket of het wegslaan van een shuttle kan gevolgen hebben voor derden, ook voor partijen op een andere baan. De teller zal de overtreder duidelijk op dit gedrag aan moeten spreken en bij herhaling een fout moeten geven. Dit laatste houdt concreet in dat de overtreder een denkbeeldige rally verliest zodat de tegenstander er een punt bij krijgt en als dat van toepassing is, ook de service.

Het geven van fouten kan meestal voorkomen worden door reeds zodra een dergelijk geval zich voordoet in een partij vroeg aan te geven waar de grenzen op dit gebied liggen.

Het bovenstaande heeft uitsluitend de bedoeling een teller in voorkomende gevallen wat handvatten te bieden bij het uitvoeren van zijn taak. Het is zeer zeker niet zo dat in het algemeen de indruk bestaat dat spelers het de teller onnodig moeilijk maken.

Erik Ligtvoet
Spelregelcommissie

De volledige spelregels en de daaraan verbonden uitspraken van de spelregelcommissie zijn hier te vinden onder “Algemeen”.